Vår redaktion stöds av läsare. Vi länkar bland annat till utvalda onlinebutiker och partners från vilka vi kan få ersättning. Läs mer.

Ett av de viktigaste sätten att hålla poolvattnet ordentligt desinficerat, rent och fritt från bakterier, alger och andra mikroorganismer är att regelbundet tillsätta aktivt klor.

Tyvärr avtar klorets desinficerande effekt snabbt under inverkan av skadliga UV-strålar från solen.

För att inte ständigt behöva tillsätta nytt klor – vilket också skulle vara förenat med vissa kostnader – behöver du ett ämne som skyddar kloret från UV-ljus.

Cyanurinsyra har visat sig vara en välbeprövad klorstabilisator för detta ändamål. Det är mycket långvarigt, så det behöver inte tillsättas hela tiden. Detta gör att kostnaderna för de nödvändiga poolkemikalierna kan minskas avsevärt.

Å andra sidan minskar cyanurinsyra avsevärt klorets desinficerande effekt. Man måste alltså hitta en kompromiss mellan den positiva och den negativa effekten på klor.

Ett förhållande klor/cyanursyra på 1:14 har visat sig vara effektivt. Vi vill här visa hur man uppnår detta och vad som måste iakttas.

Vad är en klorstabilisator?

Den viktigaste aktiva beståndsdelen i en klorstabilisator är cyanurinsyra.

Cyanursyra är en organisk syra med molekylformeln C3H3N3O3. I ren form bildar den färglösa kristaller som innehåller kristalliseringsvatten i förhållandet 1:2.

Den försvinner dock i torr luft. Numera framställs cyanurinsyra i industriell skala genom att värma urea till temperaturer på mellan 200 och 300 °C. Processen kallas cyanurinsyra.

Cyanursyra används som klorstabilisator i flytande eller granulär form. Cyanursyra stabiliserar den desinficerande effekten av det fria kloret i vattnet, som annars snabbt skulle brytas ned under inverkan av solens UV-strålar.

För att förhindra detta kan du tillsätta cyanursyra till bassängvattnet som en klorstabilisator om fritt klor används för desinfektion.

Många klorprodukter innehåller dock redan cyanursyra, så man kan slippa ytterligare en klorstabilisator i vattnet. Dessa inkluderar nästan alla klortabletter (trikloroisocyanurater) och så kallade poolchockers (diklorosiocyanurater).

En klorpredukt som redan innehåller cyanursyra kallas stabiliserat klor – till skillnad från fritt klor, som inte innehåller någon stabilisator.

Titta bara på klorproduktens etikett, där måste den aktiva ingrediensen också anges: Om namnet slutar på cyanurat behöver du ingen ytterligare klorstabilisator i poolvattnet. Detta beror på att dessa klorprodukter redan innehåller cynarsyra som stabiliseringsmedel.

Den desinficerande effekten av det stabiliserade kloret hämmas dock också i stor utsträckning av cyanursyran och kan bara utvecklas långsamt.

För att fritt klor i vattnet ska behålla sin desinficerande effekt under en längre tid måste förhållandet mellan fritt klor och cyanursyra vara exakt anpassat. Dessutom spelar pH-värdet i vattnet också en roll.

De som inte är säkra på att hantera båda produkterna och på doseringen av fritt klor och cyanursyra som klorstabilisator bör i stället använda redan stabiliserade produkter, dvs. klortabletter eller poolchocker.

Med hjälp av denna klorstabilisator kan det aktiva, fria kloret användas längre, den desinficerande effekten håller längre men är också mindre. Sammantaget minskar denna klorstabilisator dock klorförbrukningen och förhindrar klorlukt.

Om koncentrationen av klorstabilisatorn i vattnet är för hög stabiliserar den kloret och skyddar det från nedbrytning av solens UV-strålar, men klorets effektivitet minskar då kraftigt.

Detta kan gå så långt att det stabiliserade kloret inte längre desinficerar vattnet tillräckligt och vissa bakteriestammar överlever i vattnet.

Om pH-värdet är högt (om det ligger över det rekommenderade intervallet för poolvatten mellan 7,0 och 7,4) minskar klorets effektivitet också.

Om poolens pH-värde är för högt kan du sänka det med tre enkla steg.

Om du har tillsatt klorstabilisatorn, dvs. cyanursyra, i poolvattnet, så ”stannar den där”, dvs. koncentrationen av cyanursyra förblir stabil under en lång tid.

När cyanursyran väl har tillsatts till vattnet i rätt dosering behöver den inte längre doseras på nytt. Detta kan dock bli ett problem om du har tillsatt för mycket klorstabilisator till vattnet och koncentrationen av cyanursyra är för hög.

Då finns det bara två sätt att sänka koncentrationen igen:

  1. Du byter ut en del av poolvattnet mot friskt, rent vatten eller
  2. du späder ut koncentrationen av klorstabilisatorn genom att öka vattennivån i poolen genom att tillsätta färskvatten.

Hur cyanurinsyra fungerar

Fritt klor bildar hypoklorsyra (HOCl) i vatten.

Om cyanursyra redan finns i bassängvattnet som klorstabilisator (när den väl finns i bassängvattnet minskar koncentrationen av cyanursyra knappast, se ovan), binder cyanursyran i stor utsträckning till kloret, som då inte kan bilda aktivt HOCl.

Detta innebär att klorets desinficerande effekt först blockeras och först gradvis frigörs.

Med tiden uppstår en jämvikt mellan klor bundet till cyanursyra och den aktiva hypoklorsyran. Den desinficerande effekten av aktivt klor är dock starkt begränsad.

Å andra sidan skyddar cyanurinsyran som stabilisator kloret från nedbrytning av solens UV-strålar. Annars skulle kloret förlora sin verkan på kort tid.

Med cyanursyra som stabilisator håller klorets desinficerande effekt i tre till fem gånger längre än utan stabilisator.

Detta är bra, eftersom det på grund av den kraftigt reducerade kloreffekten på grund av cyanursyran tar motsvarande längre tid för poolvattnet att desinficeras fullständigt och för bakterier, alger och andra mikroorganismer att dödas.

För att ytterligare begränsa algtillväxten kan du använda algicid. Algicide Pool fungerar annorlunda än många tror och förhindrar att algerna sprids.

Hur mycket cyanursyra ska man använda?

Tillverkare och distributörer av klorstabilisatorn rekommenderar en koncentration av cyanursyra i vattnet på mellan 10 och 100 ppm, dvs. 10-100 mg/liter. WHO anger 100 ppm som högsta gräns.

Vid denna höga koncentration kan barn dock få hälsoproblem om de sväljer vatten när de plaskar runt och simmar i poolen.

Dessutom är effektiviteten hos fritt klor vid 100 mg cyanursyra/liter endast 29 % enligt tabellen. I stället har 50 mg/l visat sig vara effektivt, och då är effektiviteten fortfarande omkring 35 %.

Vid en koncentration på 50 mg cyanursyra per liter bör klorhalten vara 3-5 mg klor per liter, dvs. förhållandet mellan fritt klor och cyanursyra bör vara 1:14.

På så sätt uppnås en bra kompromiss mellan cyanursyrans skydd mot nedbrytning av fritt klor genom skadliga UV-strålar och klorets minskade desinfektionseffekt under inverkan av cyanursyran.

Under alla omständigheter bör koncentrationerna av fritt klor, cyanursyra och pH i vattnet mätas och korrigeras vid behov.

Det finns flera mätmetoder för detta ändamål(Testning av poolvatten: De tre bästa metoderna i jämförelse).

Det här professionella klor-snabbtestet kan användas för att bestämma halten fritt klor och brom i ppm, den totala alkaliniteten och pH-värdet i poolvattnet.

Färgskalorna för dessa vattenparametrar är tryckta på förvaringslådan. Förpackningen innehåller 60 testpinnar.

Denna lilla, nätverksoberoende fotometer gör det möjligt att exakt bestämma följande parametrar: pH-värde, fritt och kombinerat klor, alkalinitet och cyanursyra.

De uppmätta värdena kan avläsas direkt på displayen.

Anvisningar: Sänka cyanursyra

Om den desinficerande effekten av fritt klor är för låg för att döda vissa bakterier, parasiter och patogener, eller om du av misstag har tillsatt för mycket klorstabilisator i vattnet, måste koncentrationen av cyanursyra i vattnet sänkas.

Eftersom cyanursyrahalten inte minskar av sig själv. Den bör också behålla sin stabiliserande effekt under en längre tid! Tyvärr finns det inga poolkemikalier som kan binda eller inaktivera cyanursyran.

Då finns det bara två sätt att minska koncentrationen av cyanursyra i bassängvattnet:

  • Antingen byter du ut en del av poolvattnet mot friskt, rent vatten.
  • Eller så kan du späda ut koncentrationen av klorstabilisatorn genom att höja vattennivån i poolen och tillsätta nytt vatten.

Klorstabilisator: När och hur ofta ska du använda den?

I motsats till många andra poolkemikalier, som förbrukas i poolvattnet med tiden och som måste kontrolleras och doseras på nytt, förblir koncentrationen av klorstabilisatorn, dvs. cyanursyran, stabil under en lång tidsperiod.

Det bryts inte ner av sig självt och angrips, inaktiveras eller förstörs inte heller av andra kemikalier i bassängvattnet.

Det räcker vanligtvis att förnya klorstabilisatorn en gång om året. Bäst på våren innan badsäsongen börjar igen.

Om inte poolen har förlorat mycket vatten på grund av hög avdunstning under en lång varm sommarperiod. Detta ökar koncentrationen av cyanursyra i vattnet (cyanursyran avdunstar inte från vattnet!).

Därefter måste cyanursyrahalten mätas och vattenavdunstningen kompenseras genom att man tillsätter nytt vatten tills koncentrationen av cyanursyra återigen har sänkts till det normala värdet 50 mg/l.

Om koncentrationen av cyanursyra inte kan minskas på detta sätt eller om den till och med fortsätter att stiga: Då finns det inget annat att göra, poolvattnet måste bytas ut helt och hållet. Då använder man i framtiden endast en klorprodukt som redan innehåller cyanursyra som stabilisator.

Till exempel klortabletter med den aktiva ingrediensen triklorisocyanurat eller poolchockers med diklorisocyanurat.

Tillsätt cyanursyra ordentligt till poolvattnet.

Klorstabilisatorn med cyanursyra får aldrig dumpas i bassängen. Eftersom den bara löser sig långsamt i vattnet. Den skulle sedan först sjunka ner till marken, där den angriper jordmaterialet och bleker det och gör det sprött.

Klorstabilisatorn får inte heller doseras långsamt i vattnet via poolfiltret. Detta beror på att dess syrainnehåll kan skada delar av filtersystemet.

Lös i stället upp körstabilisatorn långsamt i en tättslutande 20-liters plasthink fylld till tre fjärdedelar med varmt vatten.

Hur mycket klorstabilisator som måste lösas upp i denna plasthink beror naturligtvis på bassängens vattenvolym. En tumregel är att för att gradvis öka koncentrationen av cyanursyra i bassängvattnet med 10 mg/l i taget behöver du 0,47 kg cyanursyra per 10 000 liter bassängvatten.

I vilket fall som helst bör du också läsa bruksanvisningen på klorstabilisatorns förpackning eller följa tillverkarens information på Internet.

Det kan ta lång tid, ibland till och med timmar, innan klorstabilisatorn är helt upplöst: först då kan du hälla lösningen i bassängvattnet utan att orsaka skada.

För att säkerställa att klorstabilisatorn fördelas jämnt i bassängvattnet, låt pumpen gå i några timmar. Och detta innan du återupptar badet i poolen.

Slutsats

Eftersom fritt klor snabbt bryts ner under inverkan av solens UV-ljus och förlorar sin effektivitet måste det skyddas med cyanurinsyra som klorstabilisator. Cyanursyran minskar dock klorets desinficerande effekt.

För att uppnå en godtagbar kompromiss mellan de två processerna måste man hitta ett balanserat koncentrationsförhållande mellan klor och klorstabilisator.

Ett förhållande på 1:14 med 3 ppm klor och 50 ppm cyanursyra har visat sig fungera bra. Cyanursyra är ett långlivat ämne och försvinner inte av sig självt i vatten.

Alltför höga koncentrationer av cyanursyra kan endast korrigeras med viss ansträngning. De som fortfarande är osäkra på poolkemin bör i stället använda klortabletter eller poolchockers för desinficering, som redan innehåller en klorstabilisator.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Die Redaktion von Wellenliebe.de besteht aus echten Wassersport-Fans. Von Kajakfahrern, über Segler und Taucher bis Stand Up Paddler sind (fast) alle Wassersportarten vertreten. Unsere Inhalte wurden schon millionenfach gelesen und in vielen Zeitungen aufgegriffen.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments